Jordan Journal of Civil Engineering
JJCE Volume 11, Number 1 (2017)
JJCE (2017)
Volume 11, No. 1
Published: January 2017

Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Sreedhar Kalavagunta; Sivakumar Naganathan; Kamal Nasharuddin Bin Mustapha; Goh Kay Yun;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Radhi Alzubaidi;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Saravana, Raja Mohan K.; Sumathi, A.;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Qingzhe Zhang; Baogui Yang;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Kefei Liu; Chaofan Wu;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Mokhtar Bouazza; Khaled Amara; Noureddine Benseddiq;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Alireza Negahdar; Shima Yadegari; Siyab Houshmandi;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Ramkumar, P.; Suribabu, C.R.;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Mohammed Shukri Al-Zoubi;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Zaydoun T. Abu Salem; Taisir S. Khedawi; Musa Bani Baker; Raed Abendeh;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Abbas Parsaie; Amir Hamzeh Haghiabi;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Manoj Kr. Sahis; Partha Pratim Biswas;


Volume 11, No. 1, 2017
Received: 2016/12/13, Accepted:

Authors: Sandeep, N.; Saleem, S.;