Jordan Journal of Civil Engineering
JJCE Volume 14, Number 3 (2020)
JJCE (2020)
Volume 14, No. 3
Published: July 2020

Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Zuyun Chen; Shipeng Zhao; Zhenbiao Rao; Rumeng Zhang;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Gaurav Sancheti; Kishan Lal Jain; Shruti Bhargava;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Mousa Gougazeh;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Ying Zhou; Shuguo Liang; Lianghao Zou;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Hassina Ziou; Hamza Guenfoud; Mohamed Guenfoud;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Mohammed Elhaj Alsoufi Mohammed Ahmed; Leong Sing Wong;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Haiqiang Jiang; Fujun Niu; Heng Zhang; Enliang Wang; Qinguo Ma;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Mohamed Djabri; Sadok Benmebarek;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Abdulrahman Aldaood; Amina Khalil; Ibrahim Alkiki;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Malek Jedidi; Anis Abroug;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Hashem R. Al-Masaeid; Subhi M. Bazlamit; Audai E. Al-Zedaneen; Hazem M. Al-Mofleh;


Volume 14, No. 3, 2020
Received: 2020/06/28, Accepted:

Authors: Xuansheng Cheng; Wanlin Zhang; Wanxi Zha; Yingchao Zhou; Lijun Gong;