Jordan Journal of Civil Engineering
JJCE Volume 17, Number 3 (2023)
JJCE (2023)
Volume 17, No. 3
Published: July 2023

Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/06/29, Accepted: 2022/12/28

Authors: Rajaveni Sundara Pandian; Muniappan Nagaraj;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/09/25, Accepted: 2023/05/20

Authors: Aditya Mantripragada; Ramesh Adepu; Venkat Ramayya Varanasi; Harinder Devavath;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/11/08, Accepted: 2023/03/10

Authors: Omar Ahmad; Fatemeh Nouban;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/11/25, Accepted: 2023/03/10

Authors: esraa Alsaedi; Meervat Altaie;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/09/03, Accepted: 2023/03/21

Authors: Sathyapriya S; Sharvesh R; Natarajan C;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/12/04, Accepted: 2023/03/21

Authors: IHSAN HASAN; Rozi Abdullah; Taymoor Awchi;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/07/09, Accepted: 2023/03/22

Authors: Vishal Kumar; Praveen Aggarwal;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/12/11, Accepted: 2023/04/29

Authors: Hamid Rahmani; Nooshin Mohammadzade;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2023/01/30, Accepted: 2023/05/08

Authors: Mahmood Ahmed;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2023/01/27, Accepted: 2023/05/24

Authors: Saeed Safaei; Seyed Ahmad Mirbagheri; Majid Ehteshami; Ehsan Teymouri; Marjan Salari;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2022/11/14, Accepted: 2023/06/03

Authors: Muhammad Fajrul Falah; Stefanus Adi Kristiawan; Halwan Alfisa Saifullah;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2023/02/02, Accepted: 2023/06/05

Authors: Layla Ali; Saleh Khassaf;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2023/04/02, Accepted: 2023/06/07

Authors: Jamal Omran; Reem Ghanem Kattoub;


Volume 17, No. 3, 2023
Received: 2023/03/21, Accepted: 2023/06/08

Authors: Shadman Rahman Sabab; Hossain Md. Shahin; Md. Muftashin Muhim Bondhon; Md. Ehsan Kabir;