Jordan Journal of Civil Engineering
JJCE Volume 15, Number 3 (2021)
JJCE (2021)
Volume 15, No. 3
Published: June 2021

Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Ahmed H. Ibrahim; Lamiaa M. Elshwadfy;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Ahmad R. Al-Nawaiseh; Salah H. Aljbour; Husam Al-Hamaiedeh; Tayel El-Hasan; Safwat Hemidat;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Deepak Kumar; Thendiyath Roshni; Anshuman Singh; Dar Himayoun; Pijush Samui;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Muhammad Abdullah; Takashi Oguchi; Charitha Dias;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Mousa Bani Baker; Mohamad Abdel-Rahman; Adel Hanna; Batool Al-Shorman;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Md. Abu Safayet; Mizanoor Rahman; S.M. Asif Anam;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Yuchao Zhang; Mengxi Zhang; Xiaochun Xiao;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Xiao Guan; Jixi Chen;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Aboli A. Ravikar; Deepa A. Joshi; Radhika Menon;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Manoj Kumar Sahis; Partha Pratim Biswas; Geetam Saha;


Volume 15, No. 3, 2021
Received: 2021/06/29, Accepted:

Authors: Sahar Ismail; Wassim Raphael; Emmanuel Durand;